Мнения

Ваня Кастрева открива заключителната пресконференция по проект “Успех“

На 30 октомври 2015 г. от 10:00 ч. в зала „Киев“ на парк-хотел „Москва“ заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева ще открие заключителна пресконференция по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „УСПЕХ“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Изпълнява се от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.

Главната цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или с прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Специфичните цели на проекта са:

– Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес съобразно техните интереси и потребности;

– Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности;

– Да се осмисли свободното време на учениците като се насочат към предпочитана от тях личностна изява;

– Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

На заключителната пресконференция ще участват и членовете на екипа за управление на проекта, директори на училища.