Мнения

България продължава да е във фокуса на европейската наука

Европейският съвет за научни изследвания (ЕСНИ) и Министерството на образованието, младежта и науката ще продължат съвместните усилия за повишаване на информираността, насърчаване на диалога и вдъхновяване на повече млади и опитни изследователи да вземат участие в конкурсите на ЕСНИ, информира пресцентърът на МОМН.

В отговор на интереса на българската научна общност след провелото се през април информационно събитие на ЕСНИ в София и в резултат на последвалите двустранни разговори, двете страни се договориха да проведат нова серия от информационни събития в началото на м. септември 2012 г., в два от най-големите университетски градове в България – София и Варна. Целта на събитията ще бъде предоставяне на конкретни детайли, напътствия и препоръки за изготвянето на успешни проектни предложения.

Проф. Хелга Новотни, президент на Европейския съвет за научни изследвания, официално благодари на министър Игнатов за отправената покана и домакинството на България на 35-тата пленарна сесия на Научния съвет на ЕСНИ. За да засвидетелства своята подкрепа за полаганите от страната ни усилия, Съветът постави България във фокуса на последното издание на специализирания си журнал за наука и иновации . В специално интервю министър Игнатов изказа вижданията си за новата програма за наука и иновации “Хоризонт 2020”, както и за мерките, предприемани от българската страна за повишаване броя на участниците в конкурсите на ЕСНИ.

На 9 юли 2012 г. предстои да бъдат обявени следващите конкурси за набиране на проектни предложения. 
В предстоящата сесия досегашната схема Starting Grants ще бъде разделена на две – Starting Grants и Consolidator Grants.

Starting Grants ще бъдат насочени към учени с поне две години, но не повече от седем години, опит след завършване на докторантурата си. От новите Consolidator Grants ще могат да се възползват учени, имащи не по-малко от седем години и не повече от дванадесет години опит от завършване на доктората си. По тази причина, сумата за финансиране също ще бъде различна. Starting Grants ще останат на предишните равнища от 2 милиона евро за срок от 5 години. Докато Consolidator Grants ще достигат до 2.75 милиона евро за същия период от време.

Променени са и сроковете за подаване на проектни предложения по схемата за Advance Grants. Конкурсът ще стартира на 10 юли 2012 г. и ще приключи в края на м. ноември.

Научният съвет на Европейския съвет за научни изследвания също е взел решение конкурсите за всички научни области (Физически и инженерни науки, Природни науки, Социални и хуманитарни науки) да бъдат с един и същи краен за подаване на проектните предложения срок.

Европейският съвет за научни изследвания (ERC) е първият паневропейски финансиращ орган, създаден, за да подпомага най-добрите научни изследвания на границата на познанието в Европа. Чрез провеждането на конкурси на база партньорска проверка, чийто единствен критерий за подбор е научната изключителност, Съветът финансира най-добрите идеи на границата познанието. При оценката на проектите няма нито тематични приоритети, нито квоти на географски принцип. ERC има две основни грантови схеми: „ERC Starting Grants“ , ориентирана към млади учени, които са в началото на кариерата си и „ERC Advanced Grants“, която подпомага вече наложили се, водещи изследователи. От стартирането си досега ERC е финансирал над 2 500 проекта в цяла Европа. От 2011 г. насам съществуват две допълнителни инициативи за финансиране с много ограничен бюджет: „ERC Synergy Grants“ с цел подпомагане на няколко малки групи изследователи, работещи съвместно по даден проект, както и схемата „Proof of Concept” , която е отворена за носители на ERC грантове, подпомагайки ги да доразвият иновационния потенциал на идеите, възникнали в резултат от изпълнение на изследователски проекти, които са финансирани от ERC.

Официално писмо от проф. Хелга Новотни, президент на Европейския съвет за научни изследвания

Специализиран журнал за наука и иновации, юни 2012 г.