Институции

БСК с 5 предложения за образованието

Българската стопанска камара представи 5 предложения за промени в образователната система. Те ще бъдат представени на предстояща среща на просветния министър Красимир Вълчев с национално представителните работодателски организации в България. Първото предложение е преустановяване на дезертирането на държавата от изпълнение на конституционното задължение за обхващане на всички подрастващи до 16 г. в системата на училищното образование.

„Обръщаме внимание на значителния дял на ранно напусналите извън системата на училищното образование – над 23%, на функционално неграмотните – над 40%, съгласно резултатите от тестовете PISA. Следва да се разши прилагането на различни инструменти, вкл. на социалното подпомагане и възможностите за т.нар. пансионатно образование. Следва да се осигурят необходимите средства и да се обезпечи овладяването на български език от всички учащи, завършващи основна степен на образование и един основен западен език след завършване на средното образование. Отказът от решаване на тези проблеми обрича по-нататъшното развитие на икономиката и обществото“, смятат от БСК.

Второто предложение е да се промени радикално подходът при реализация на т. нар. дуално обучение в училищното образование чрез прилагане на трудови договори за обучение (чиракуване) вместо учебните стажове и практики. От БСК искат и да се осигури допълнително финансиране за подготовка на наставници и разкриване на работни места за обучение от страна на работодателите.

Третото предложение е да се преразгледа системата на акредитация на висшите училища и университети (понастоящем над 50 ВУ) за повишаване на качеството на учебния процес и капацитета за НИРД. Според камарата е нужно и въвеждане на забрана за втори трудов договор на основния преподавателски състав и повишаване на изискванията към хабилитирания състав, както и обвързване на финансирането със сегашните и бъдещи потребностите на икономиката и обществото.

Четвъртото предложение е осигуряване на допълнително финансиране за БАН при паралелно реформиране на системата за финансиране на НИРД.

И последно, от БСК предлагат въвеждане на електронен образователен и квалификационен профил на българските граждани чрез интеграция на регистрите и информационните системи подържани в МОН и НАПОО.

Източник: actualno.com