Институции

Близо 50 хил. деца са били върнати в образователната система тази година

През 2019 г. Министерството на образованието и науката /МОН/ продължи изпълнението на основните правителствени политики и приоритети в ресора за повишаване качеството на образование, намаляване на неграмотността, развитие и модернизация на професионалното образование, подкрепа на учителите и обновяване на материалната база.

Същевременно бяха предприети мерки за създаване на нова законодателна уредба във висшето образование, както и за осигуряване на повече инвестиции в областта на науката, се посочва в отчета на МОН за 2019 г. В него се акцентира, че МОН започна цялостна промяна за префокусиране на образователната система към придобиване на умения, компетентности, формиране на нагласи и мотивация за учене.

Изпълнението на политиките на МОН беше насочено към реализиране на дейности за насърчаване на образователните иновации и методите на преподаване, освобождаване на преподавателите от формални задължения и увеличаване на методическата подкрепа от страна на регионалните управления на образованието. Предстои промяна в учебните програми и изпитите, които ще бъдат в по-голяма степен ориентирани към оценка на функционалната грамотност и придобитите умения. По отношение на квалификацията на учителите и тяхната педагогическа подготовка ще бъде засилено сътрудничеството с университетите и обменът на практики между самите училища.

През 2019 г. МОН увеличи приема в професионални паралелки и профили и професии, свързани със СТЕМ и ИТ специалности. Разшири се дуалната форма на обучение, както и списъците със защитени специалности и специалности с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда.

През годината близо 1000 училища в страната бяха обект на ремонтни дейности. Всички учебни заведения вече имат wi-fi, като паралелно започна проект за дигитализация на образователните ресурси и учебните материали.

Активната работа по Механизма за включване на всяко дете в предучилищното и училищното образование показа устойчив резултат и до момента близо 50 хиляди деца са върнати в системата, информират от МОН. И допълват, че акцент през годината беше поставен върху увеличаване на ежедневната посещаемост на учениците, като за допълнителна ангажираност в дейности по интереси бяха отпуснати 25 млн. лв. С промени в законодателството беше разширен обхватът на помощи за семействата, обвързани с редовното посещение на училище.

В резултат на необходимостта от засилване на взаимодействието между семействата и образователните институции е разработена Стратегия за възпитателната работа, която да подкрепи отделните политики и дейности по отношение на дисциплината в училище и сътрудничеството с родителите.

Продължава изпълнението на правителствения ангажимент за увеличение възнагражденията на учителите, които бяха повишени с 20 процента от началото на годината. Започна изпълнение и на програмата „Мотивирани учители“, насочена към обезпечаване на системата с педагогически специалисти в най-проблемните дисциплини и училища.

Над 400 неделни училища извън страната бяха подпомогнати чрез увеличеното финансиране, което възлиза на над 12 млн. лв. за 2019 г. Предложени бяха промени за разширяване на достъпа на ученици от историческите и новите български диаспори до нашата система на висшето образование.

МОН внесе изменения в Закона за висшето образование, които имат за цел да направят държавата и ректорите по-отговорни за развитието на държавните висши училища. Текстовете бяха изготвени в режим на консенсус, като се очаква Законът да бъде приет в началото на 2020 г. Министерството продължи работата по преструктуриране на приема към професионалните направления, важни за пазара на труда, и на политиката на профилна оптимизация на системата. Ще продължи и политиката по отношение на това висшите училища да са свързани, да работят със споделени ресурси и издават общи дипломи.

Значително се увеличи финансирането за научни изследвания в области с висока обществена значимост, като за финансиране на национални научни програми бяха осигурени 20 млн. лв. Бяха направени мащабни инвестиции в уникални научни съоръжения за 22,5 млн. лева. 5 млн. лв. допълнителни стипендии бяха предоставени за младите учени. Изграждат се 14 центъра за върхови постижения и компетентност, които трябва станат основата за развитие на съвременна наука в България.

Спечелен бе един от най-значимите грантове на европейската научна програма тази година и бяха привлечени 50 милиона евро за топ изследователски проекти.

Министерството на образованието и науката изпълни финансовата цел по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и не допусна риск от загуба на средства. Общата стойност на сертифицираните разходи към 17.12.2019 г. се изчислява на 340 015 970,06 лв., което към днешна дата означава преизпълнение на финансовата цел за 2019 г., се посочва в отчета на МОН.

Източник: novini.bg