Мнения

Бизнесът се включва активно в Стратегията за учене през целия живот

В Плана за действие за 2015 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот по-широко е застъпено участието на всички национално представителни работодателски и синдикални организации.

За осигуряване на успешното изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година се предвижда изграждането на електронна платформа за наблюдение и оценка, както и разработването на годишен мониторингов доклад.

Финансирането на планираните мерки и дейности ще се осъществява със средства по бюджетите на отговорните институции, както и със средства от европейските фондове и Програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.