Мнения

Бизнесът и науката в ИКТ сферата се срещнаха в МОН

Международни мениджъри на компании за информационни и комуникационни технологии и водещи изследователи от висши училища и БАН участваха в организирана от Министерството на образованието и науката (МОН) дискусия на тема „Научноизследователски приоритети и проекти в ИКТ сферата и публично-частното партньорство“. От страна на МОН в дискусията участваха заместник-министър Костадин Костадинов и директорът на дирекция „Наука“ Златина Карова,

На форума беше идентифициран интересът от страна на бизнеса за съвместно партньорство при определяне на приоритети за научни изследвания в сферата на информационните и комуникационните технологии.

Като такива бяха набелязани обработка на големи база данни, високомощностни пресмятания, облачни технологии, кибер сигурност и запазване на данни, телемедицина, интернет на нещата, машиннно обучение.  Във фокуса на обсъждането бяха  интелектуалната собственост и нормативната уредба за публично-частно партньорство.

Работната среща беше в рамките на приоритетите за иновационна стратегия за интелигентна специализация на България, приета от Министерския съвет в края на 2015 г., и мерките, които Министерството на образованието и науката предприема за изпълнение на Стратегията чрез публично-частно партньорство за изпълнение на научноизследователски проекти. Тези мерки са в изпълнение на препоръките от международен панел от експерти на ЕК, който оцени националната система „наука-иновации“ в България.

Бяха посочени положителни примери за сътрудничество между компании, научни институти и университети, като се създават академични екипи за обучение на студенти.

През последните години бизнесът дава повече пари за наука, сподели наблюденията си проф. Костадинов и, като се обърна към представителите на деловите среди, добави: Отчитайки това, Ви предлагаме Вие да определите приоритетите за научните изследвания в ИКТ областта.

Заместник-кметът на Столична община д-р Тодор Чобанов изрази задоволство, че в София ръстът в сферата на информационните и комуникационни технологии е много голям и това ще допринесе още повече за развитието на икономиката на града и е в контекста на приоритетите на приетата на 28. 01.2016 г. Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София. Столичната община има отлично партньорство с МОН, каза д-р Чобанов.

Дискусията бе модерирана от доц. д-р Евгени Евгениев – зам.- ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, който направи и основната презентация на срещата.

Необходимостта от промяна на дейността на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на конкретни схеми с ясна научна програма, изрази Анна-Мари Виламовска, секретар на Президента на Р България за иновации и здравеопазване. Според нея предстои възрастова криза в България и това може да се преодолее само при сътрудничество между бизнеса и научноизследователските структури с изграждане на кадри с докторантска и постдокторантска квалификация, които да работят по фирмите.