Институции Ученици Училища Учители

Алгоритъм на Столична община при COVID-19 в училище, детска градина и ясла

Столична община прие предлòжения от Столичната РЗИ алгоритъм за бърза реакция на директорите на детски ясли и градини и училища за действия при съобщен случай на COVID-19 на дете, ученик или лице от персонала. Алгоритъмът цели да създаде ясни правила за действия на директорите при установен случай на положителен резултат за COVID-19 и последващо освобождаване и поставяне под домашна карантина.
 
Той разпорежда следните действия:
 
1. Ученикът/детето с положителен резултат за COVID-19 незабавно се освобождава и се извежда от образователната институция за поставяне под домашна карантина.
2. Освобождават се и се поставят под домашна карантина лицата, били в продължителен контакт със заразения ученик/дете: 2 дни преди появата на оплаквания или 2 дни преди вземането на проба за изследванепо метода PCR при безсимптомно носителство.
3. Контактни от първи ред, подлежащи на карантиниране са:
– ученици от същата паралелка/деца от групата
– контактната паралелка се поставя под домашна карантина за срок, разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването и преминава на обучение от разстояние в електронна среда;
– класният ръководител в начален етап на основно образование;
– учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице (на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути) без носене на защитна маска за лице;
– други ученици/деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице (на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути) без носене на защитна маска за лице.
4. След освобождаване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и помещенията, в които е имало контакт лицето в последните 48 часа. След това класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели, без да е необходимо прекъсване на учебния процес в тях.
5.Директорът на образователната институция уведомява веднага по телефон Столична РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.
 
II.ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРИ УЧИТЕЛ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ.
 
1.Инфектираното/болното лице информира директора на образователната институция.
2.Болният/инфектираният се освобождаваи поставя под домашна карантина за срок, съобразен с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването.
3.Под домашна карантина се поставят контактните лица от първи ред, били в продължителен необезопасен контакт със заразеното лице:
-2 дни преди появата на оплаквания или 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.
4. Контактни лица от първи ред са:
-учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител/децата от обслужваната група на детската градина; Паралелката преминава на дистанционно обучение за срок, разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването;
– учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лицена разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути (без носене на защитна маска за лице), се поставят под домашна карантина за срок разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването;
– други ученици/деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути (без носене на защитна маска за лице) сепоставят под домашна карантина за срок разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването.
5. Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и помещенията, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
6. Директорът на образователната институцияуведомява веднага по телефон Столична РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.
 
Същите действия се предприемат и при потвърден случай на COVID-19 при друг персонал на учелната институция.
Източник: Столична община, БГНЕС