Мнения

Азбука на ненасилието

На 8 и 9 септември се проведе втората работна среща по проекта „Просоциалност срещу насилие и изключване„, финансиран от европейската програма Дафне.

Асоциация Родители в партньорство с още шест организации от Италия, Малта, Гърция, Словения, Испания и Румъния обсъди стъпките по създаване на европейски код на ненасилствено поведение. Кодът включва методика за прилагането на правила за ненасилствено общуване в началното училище. Проектът освен разработване и разпространение на методиката предлага и обучение на учители и други заинтересовани хора – непедагогически персонал на училищата, родители, хора от неправителствения сектор, работещи с деца.

Целта е да се създаде универсален ненасилствен код, който чрез практически и лесни техники за работа с класовете да възпитава у децата чувство за общност, отговорност спрямо другите, приемане на различията и общуване без агресия. Проектът ще се прилага пилотно в рамките на 42 ОУ „Хаджи Димитър“, гр.София.

Първата стъпка по проекта включваше провеждане на национално изследване във всяка от страните участнички за видовете прояви на „социално насилие“ между връстниците в начално училище и за нагласите на децата, учителите и родителите към различните прояви на насилие.

Очаквайте скоро резултатите от българското изследване и обобщените резултати от сравнителния анализ на всички страни участнички в библиотеката на сайта на Асоциация Родители.