Институции

Агенция ще управлява оперативната програма за наука и образование?

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020) да бъде отделен в изпълнителна агенция, предвижда проект на постановление на Министерския съвет, внесен от министъра на образованието Красимир Вълчев за обществено обсъждане. Сега той е част от структурата на Министерството на образованието и науката (главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“), което води до парадоксалнатата ситуация едни и същи хора оценяват и контролират себе си.

Проектът предвижда Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ да е подчинена на министъра на образованието и науката, а изпълнителният ѝ директор да е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра.

Агенцията ще изпълнява функциите на междинно звено по приоритетни оси 3 и 4 на предишната оперативна програма – „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013) – до нейното приключване. Тя ще се финансира от държавния бюджет, от бюджета на ЕС и от собствени приходи. Дейността, активите, пасивите и архивът на главната дирекция в МОН се прехвърлят към агенцията.

Работилите досега в главната дирекция на МОН няма да бъдат уволнени, а ще преминат на работа в новата агенция. Общата численост на персонала в МОН ще се намали със 104 бройки – от 480 щата ще останат 376. Предвижда се в агенцията да работят 106 души, разпределени в една главна и пет дирекции. Изпълнителният директор ще се назначава след конкурс, обявен от министъра на образованието, а мандатът му ще е 5-годишен мандат.

Постановлението трябва да влезе в сила на 1 ноември.

Източник: offnews.bg