Списък на одобрените учители за Националния образователен тренинг за начални учители

Във връзка с организираният от Майкрософт България и сдружение „Образование и технологии” национален обучителен семинар на тема „Интегриране на технологиите в процеса на обучение в първи и втори клас на началното училище” от 12 до 14 декември 2008 г. ... Още

Покана за проекти за училищни и студентски практики по ОП ”Човешки ресурси”

Министерство на образованието и науката представя покана по Оперативна програма ”Човешки ресурси”; Приоритетна ос 3 ”Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”: Схема за безвъзмездна финансова помощ: ”Училищни и студентски практики”. ... Още

Национален образователен тренинг за начални учители

  Майкрософт – България и сдружение „Образование и технологии” организарат провеждането на национален тренинг на тема „Интегриране на технологиите в процеса на обучение в първи и втори клас на началното училище”. ... Още

Възможности за финансиране по програма “Да направим училището привлекателно за младите хора” на МОН

Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Основна област на интервенция 4. ... Още

Новини от клас

Ако искате всички да научат какво предстои да се случи във вашето училище или вече се е случило, пишете на адрес: news@teacher. ... Още