Училища Учители

Повече практически упражнения по компютърно моделиране в училище

Повече практически задачи са заложени в програмите по компютърно моделиране, което се изучава в начален етап и по информационни технологии за гимназистите. Това става ясно от проектите за актуализирани учебни програми, които са публикувани на сайта на МОН.

Повечето часове по компютърно моделиране за 3. и 4. клас ще се организират под формата на комбиниран урок, в който учениците получават нови знания и изпълняват и практически задачи. В проекта на актуализираната учебна програма за 3. клас е поставен акцент върху управлението на потребителски профил и умението на учениците да споделят готови проекти в онлайн среда за визуално блоково програмиране. В област на компетентност “Информация” приоритетно са заложени умения, свързани със запазване на информацията в дигиталните устройства във вид на файлове, които може да се съхраняват в папки. Премахната е като очаквана компетентност „описване на познати геометрични фигури“.

В актуализираната учебна програма за 4. клас темите запазват същите основни области на компетентности и цели за учениците, като ще се разглеждат въпроси, свързани с информация, дигитална идентичност, работа във визуална среда, управление на програмируеми устройства и създаване на образователни игри. Отпадат понятията „данни“ и „мерни единици“ за измерване на информацията, които по принцип са заложени в учебните програми по предмета „Компютърно моделиране и информационни технологии“ в прогимназиален етап и е по-удачно да се разглеждат в 5. или 6. клас.

По информационни технологии в 8. и 10. клас е добавена нова тема „Програмиране и изкуствен интелект“ с включени различни дейности, съобразно етапа от обучение на учениците. За 8. клас те са свързани с изграждане на умения за създаване на заявка за търсене при взаимодействие с „умни“ агенти, създаване на програмни инструкции на скриптов език, решаване на ясни и добре дефинирани задачи и прилагане на програмни инструкции на скриптов език, решаване на нови, но аналогични и сходни с решавани преди това задачи.

Дейностите за десетокласниците включват откриване на зависимости в набор от данни с помощта на вградени функции (min, max, sum, average и други), задаване на заявки към средства с изкуствен интелект, работа със сензори в дигиталните устройства и приложения, които генерират големи количества данни, които се използват за трениране на системи с изкуствен интелект.

В 8. клас отпадат дейности, свързани с инсталирането на драйвери на конкретно устройство, познания за графични файлови формати за публикуване в интернет и др. В 10. клас отпадат дублирани дейности с тези на деветокласниците, като например работа с формуляри и циркулярни писма. 

Компетентностите, заложени в учебните програми, отразяват изискванията на Европейската рамка за дигитални компетентности DigComp 2.2, като всичките 5 области на компетентност се покриват напълно от тях.

Източник: МОН