Папки

Държавни образователни стандарти

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

12.02.2017 9

ppt file  НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

12.02.2017 12

ppt file  НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация

26.12.2016 10

ppt file  НАРЕДБА за приобщаващото образование

26.12.2016 7

ppt file  НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

26.12.2016 66

ppt file  НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

26.12.2016 3334

ppt file  НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

24.09.2016 239

ppt file  НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

18.09.2016 134

ppt file  НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

10.09.2016 45

ppt file  НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език

27.08.2016 29

ppt file  НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

27.08.2016 27

ppt file  НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

27.08.2016 922525

ppt file  НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

06.07.2016 94