Папки

Библиoтеката на Teacher.bg

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  РЕШЕНИЕ № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България

26.12.2016 7

ppt file  РЕШЕНИЕ № 999 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България

26.12.2016 5

ppt file  НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

26.12.2016 37

ppt file  НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация

26.12.2016 2

ppt file  НАРЕДБА за приобщаващото образование

26.12.2016 3

ppt file  ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

26.12.2016  

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема

26.12.2016  

ppt file  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на МС от 27.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема

26.12.2016  

ppt file  НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

26.12.2016 21

ppt file  НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

26.12.2016 1111